Program Czyste Powietrze


A CO W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE?


Dofinansowanie w tym programie przeznaczone jest na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz

przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych domów takich jak:

 • instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie domów oraz wymianę okien i drzwi (koszty materiałów i robocizny).

Z tego programu może skorzystać osoba fizyczna, która:

1. jest właścicielem / współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą (konieczne jest uzyskanie zgody wszystkich współwłaścicieli budynku)

2. dochód :
- roczne zarobki (dochód roczny) nie przekraczają 100 000 zł – wtedy można starać się o podstawowe dofinansowanie,

lub

- do poziomu podwyższonego mogą starać się osoby których miesięczne łączne zarobki i osób razem mieszkających i wzajemnie utrzymujących się, (przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym) nie przekraczają:

 • 1564 zł – gospodarstwo wieloosobowe
 • 2189 zł – gospodarstwo jednoosobowe

Dodatkowo, jeżeli prowadzona jest działalność gospodarczą - przychód nie może być większy niż 30 minimalnych wynagrodzeń za pracę.

lub

- do poziomu najwyższego mogą starać się osoby których miesięczne łączne zarobki i osób z nią mieszkających i wzajemnie utrzymujących się, (przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym) nie przekraczają:

 • 900 zł – gospodarstwo wieloosobowe
 • 1 260 zł – gospodarstwo jednoosobowe

lub

ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek

Beneficjenta, przez wójta, burmistrz czy prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zaświadczenie nie może być wydane z datą

wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku).

Dodatkowo, jeżeli prowadzona jest działalność gospodarczą - przychód nie może być większy niż 20 minimalnych wynagrodzeń za pracę.

Maksymalna kwota dofinansowania dla podstawowego poziomu wynosi do 30.000 zł. i do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Dla podwyższonego poziomu, dofinansowanie może wynieść do 37.000 zł. i do 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi do 69 tys. zł. dla najwyższego poziomu i w zależności od inwestycji do 90% kosztów kwalifikowanych dla tej grupy.

 

Do wypełnienia wniosku będą potrzebne:

 1. Dane wnioskodawcy
 2. PESEL współmałżonka
 3. Adresy współwłaścicieli nieruchomości
 4. Informacja na temat roku wystąpienia o zgodę na budowę
 5. Informacja o powierzchni całkowitej
 6. Adres e-mail
 7. Nr księgi wieczystej
 8. Nr telefonu
 9. Nr konta bankowego
 10. PIT Wnioskodawcy
 11. Nr działki
 12. Informacja czy w budynku jest prowadzona lub jest zarejestrowana działalność gospodarcza. Jeżeli tak to konieczne jest wskazanie powierzchni nieruchomości wykorzystywanej na cele działalności gospodarczej w m2 oraz liczby miesięcy, przez które jest prowadzona działalność gospodarcza na nieruchomości
 13. Jeżeli będzie wykonywane docieplenie budynku to konieczne jest podanie informacji ile m2 docieplenia wymaga budynek z podziałem na dach/stropodach; ściany zewnętrzne, podłoga nad nieogrzewaną piwnicą.
 14. Jeżeli będzie wymieniana stolarka okienna lub drzwiowa, to konieczne jest podanie ile m2 stolarki okiennej/drzwiowej Wnioskodawca wymieni w ramach dofinansowania.

 

Dofinansowanie można otrzymać na projekty zakończone, w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte. Pamiętać jednak należy, że rozliczeniu podlegać będą koszty poniesione

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe, musi być trwale wyłączone z użycia.

Przedsięwzięcie musi zostać zrealizowane najpóźniej, licząc od dnia złożenia wniosku:

- 30 m-cy w podstawowym i podwyższonym poziomie

- 36 m-cy w najwyższym poziomie.

Eksploatacja instalacji objęta dofinansowaniem wynosi 5 lat.

 • Pro Elektrotechnik sp. z o.o.
  ul. Oleśnicka 18B

  56-500 Syców

  NIP: 9112036491

  KRS: 0000865298

  SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

  Wysokość kapitału zakładowego 10 000,00 ZŁ

 • Kontakt

  Biuro
  Tel: +48 71 707 28 51

  +48 571 925 974

  E-mail: biuro@proelektrotechnik.pl

  Godziny pracy
  pon-pt: 08:00-16:00

 • © 2021 Pro Elektrotechnik sp. z o. o.     |     Polityka prywatności