REGULAMIN ZASAD KORZYSTANIA Z SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH

REGULAMIN
W SPRAWIE ZASAD KORZYSTANIA Z SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH

 

§Postanowienia ogólne

Ilekroć mowa w Regulaminie o:

1) Firmie - należy przez to rozumieć spółkę cywilną osób fizycznych o nazwie Pro Elektrotechnik sp. z o.o.;

2) Samochodzie służbowym - należy przez to rozumieć samochód firmowy stanowiący środek  trwały Firmy lub wykorzystywany na podstawie umowy najmu, leasingu lub użyczenia;

3) Użytkowniku - należy przez to rozumieć pracowników oraz zleceniobiorców Firmy i jej właściciela/właścicieli.

§ Cel i zakres użytkowania

1. Samochody niniejszego Regulaminu wykorzystywane są przez użytkowników uprawnionych do korzystania z aut służbowych wyłącznie dla celów związanych z działalnością Pro Elektrotechnik sp. z o.o.

2. Samochód służbowy pozostaje do dyspozycji Użytkowników tylko i wyłącznie w czasie pracy lub w czasie wypełniania przez nich obowiązków na rzecz Firmy. Użytkownik nie jest
uprawniony do korzystania z samochodu w czasie wolnym od pracy lub w celach niezwiązanych
z działalnością gospodarczą. W innym wypadku zostanie obciążony za nieewidencjonowany przebieg. Każdy z pojazdów posiada urządzenie GPS mające na celu poprawienie bezpieczeństwa użytkowników znajdujących się w pojeździe.

§ Koszty eksploatacji

Koszty eksploatacji samochodu ponosi Firma.

§ Odpowiedzialność za samochód

Użytkownik samochodu służbowego odpowiedzialny jest za:
1) eksploatację samochodu z zachowaniem bezpieczeństwa i ekonomicznych warunków jazdy;
2) utrzymywanie czystości w pojeździe;
3) kontrolę techniczną samochodu przed jego użyciem, w szczególności mowa tu o kontroli:

● oświetlenia,
● stanu ogumienia,
● poziomu oleju silnikowego, płynu chłodniczego, płynu do spryskiwaczy;
●zgłoszenie awarii lub usterek właścicielowi Firmy lub osobie przez niego wyznaczonej.

§ Dokumentacja

1. Użytkownik samochodu służbowego zobowiązany jest dokonywać wpisów rejestrujących każde wykorzystanie tego pojazdu .

2. Wpis powinien zawierać co najmniej:

1) kolejny numer wpisu,
2) datę i cel wyjazdu,
3) opis trasy (skąd – dokąd),
4) liczbę przejechanych kilometrów,
5) imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem,

6) dostarczenie dokumentacji do każdego 15-ego oraz ostatniego dnia miesiąca.

3.Właściciel firmy zobowiązany jest na koniec każdego okresu rozliczeniowego
(miesiąc/kwartał) potwierdzić autentyczność wpisu osoby kierującej pojazdem.

 

 

 

 • Pro Elektrotechnik sp. z o.o.
  ul. Oleśnicka 18B

  56-500 Syców

  NIP: 9112036491

  KRS: 0000865298

  SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

  Wysokość kapitału zakładowego 10 000,00 ZŁ

 • Kontakt

  Biuro
  Tel: +48 71 707 28 51

  +48 571 925 974

  E-mail: biuro@proelektrotechnik.pl

  Godziny pracy
  pon-pt: 08:00-16:00

 • © 2021 Pro Elektrotechnik sp. z o. o.     |     Polityka prywatności